Ang buong mundo ay binubuo ng anim na pangunahing mga kontinente, na tinatahanan ng mga tao na may iba’t ibang kulay, kultura, wika at mga sistema ng paniniwala. Dahil sa mga ito, may mga bilyun-bilyong mananampalataya na naniniwala sa ibat ibang klase ng diyos at diyosa, at libu-libong tao din ang kasapi sa iba’t ibang simbahan na hindi kristiyano sa buong mundo. Itong mga organisadong simbahan ay gumagamit ng ibat ibat version ng bibliya na isinalin sa ibat-ibang kabanata daang-daan na tao mula sa Hebrew, Griyego, Latin, Aleman at lahat ng iba pang mga wika na kung saan ang orihinal na teksto at nilalaman ay malamang nagbabago habang ito ay sinasalin sa ibat-ibang salita. Kung ang bawat kultura ay may sari-sariling diyos o diyosa, may sariling interpretasiyon at paniniwala sa nakasulat sa kanilang banal na libro at may sari-sariling grupo, kongregasiyons o simbahan, paano natin matutukoy ngayon kung alin ang tunay na Biblia, alin ang tunay na simbahan at sino ang tunay na Diyos?

Ang Diyos ba ay Katoliko? Protestante? Jew? Muslim? Buddhist? Hindu? O, isang Kristiyano?

1. Tignan naman natin kung sino ang unang pinaniniwalaang sugo ng diyos na pinanganak:

  Noong 3000 BC, si Khrisna ay ipinanganak. Siya ang nagtatag ng Hinduismo.

        2000 BC, si Abraham ay ipinanganak. Itinatag niya ang Judaismo.

         560 BC, si Buddha ay ipinanganak. Itinatag niya ang Buddhismo

          30 AD, si Kristo ay ipinanganak. Sa pamamagitan ni Constantinople, ang Katolisismo ay naitatag.

         500 AD, si Muhammad ay ipinanganak. Tinatag niya ang Islam.

2. Ito naman ang Timeline o historya ng mga pangunahing kilalang simbahan, ang pangalan ng tagapagtatag, anong taon sila naitatag at saang lugar nagmula silang itatag.

Hinduism — Unknown, 3000 BC, India

Judaism – Abraham, 2085 BC, Middle East

Buddhism – Sidhartha Gautama – 560 BC, India

Taoism – Lao Tzu – 550 BC, China

Roman Catholic – Constantine, 590 AD, Rome

Islam – Mohammed – 610 AD, Saudi Arabia

Orthodox- Michael Cerularius, 1054, Judea

Protestants, Martin Luther, 1517, Germany

Swiss Reformed – Zwingli, 1523, Switzerland

Anglicanism – Henry VIII, 1534, England

Calvinism; Dutch Reformed – Calvin, 1536, Switzerland

Presbyterians – John Knox, 1560, Scotland

Baptists – John Smith, 1605, Holland

Episcopalians – Seabury, 1620

Quakers – George Fox, 1647

Freemasonry – Albert Pike, 1700,Scotland

Shakers – Ann Lee, 1784

Methodists – John Wesley, 1739, England

Unitarians – Lindsay, 1774

Mormons or Latter-day Saints – Joseph Smith, Jr. 1830, USA

Christian Church – Campbell and Stone, 1832

Seventh Day Adventists – Ellen White, 1860, USA

Jehovah’s Witnesses – Charles Russell, 1870, USA

Salvation Army – Rev. General William Booth, 1865, England

Christian Science – Mary Baker Eddy, 1879, USA

Unity School of Christianity – Fillmore, 1889

Pentecostals – Charles Parham, 1906, USA

Iglesia – Felix Manalo, 1914, Philippines

Worldwide Church of God – Herbert W. Armstrong, 1934, USA

Unification Church – Sun Myung Moon, 1954, South Korea

Scientology – Ron Hubbard, 1955, USA

Church of Satan – Anton LaVey, 1966, USA

Hare Krishna – Swami Prabhupada, 1968, USA

3. Ito ang listahan ng iba’t-ibang bersyon ng Bibliya.

Hebrew Manuscript – 500 BC – OT 39 books

Septuagint – 200 BC -  Completion of 39 OT + 14 Apocrypa

Greek Manuscript – 100 AD – NT 27 books

Vulgate- 390 AD- Latin manuscript of 39 OT + 27 NT + 14 AP

500 AD – bible translated into 500 languages

Martin Luther’s Bible- 1522 – German translation

King James Version (KJV)- 1611 – Most widely used version 66 books

Revised Version (RV) – 1885 – First major revision of KJV

American Standard Version (ASV) – 1901 First american revision of KJV

Revised Standard Version (RSV)- 1952 

New American Standard Bible (NASB) – 1971 Modern english translation word for word

New International Version (NIV) – 1973  Modern english translation thought for thought

Jerusalem Bible- 1966 – First version of the Bible commisioned by the Catholic Church

New King James Version (NKJV) – 1982 Modern english version of KJV

New Revised Standard Version (NRSV)- 1990 

* Mula sa timeline na ito, malinaw na may mga ibat ibang diyos, may mga ibat ibang bibliya at may mga ibat ibang imbahan sa buong mundo. Ang iba’t-ibang kultura, relihiyon at paniniwala ay natural lamang na sumibol dahil sa resulta ng kapaligiran na kanilang ginagalawan. Ito ay isa lamang sa mga ebidensiya sa prinsipyo na sumasaloob sa pagaaral ng Orihinemolohiya (Lawsinismo 2000).

 

Disclaimer: Ang mga artikulo sa site na ito ay inilaan para sa balanseng edukasyon. Dahil ito ay patuloy na iniedit, inaupdate at pinagbubuti, inirerekumenda ko na bumalik madalas sa lugar na ito para sa mga bagong tala. Kung nais naman nyong gamitin ang anumang bagay dito para sa layunin ng intelehenteng talakayan o pagaaral, mangyaring ipagbigay-alam sa may-akda ito sa pamamagitan ng email o banggitin ang site sa format na: Atheista: Filipino Edition, Lawsinismo, 2000, USA.